MƏKTƏBDƏ ƏDƏBİYYAT FƏNNİ
X sinifdə tədris edilən mövzular
Bölmələr

******

27.07.2021, 17:51

Söz sənətimiz, mənəvi sərvətimiz

Qədim və zəngin xalq yaradıcılığı.

QƏDiM DÖVR ƏDƏBiYYATIMIZ  (ƏN QƏDiM ZAMANLARDAN XIII ƏSRƏ QƏDƏR)

Dünya şöhrətli abidəmiz (“Kitabi-Dədə Qorqud”eposu)

Sarsılmaz birliyin gücü (“ Salur Qazan xanın evinin yağmalandığı  boy”) 

Nizami Gəncəvi. İntibah dövrünün böyük şairi

Yaradıcılıq axtarışlarının zirvəsi (“İskəndərnamə” poeması)

 

              

 

ORTA DÖVR ƏDƏBİYYATIMIZ ( XIII ­- XVI əsrlər)

İmadəddin Nəsimi. İctimai lirikanın görkəmli yaradıcısı

Əqidəsinə sadiq sənətkar. (“Sığmazam”qəzəli)

Şah İsmayıl Xətayi. Sənətin, şeirin hamisi

Hökmdar şairdən qalan möhtəşəm nişanə. (“Dəhnamə” poeması)

Məhəmməd Füzuli. Qəlb şairi

Saf, munis duyğuların ifadəsi (“Məni candan usandırdı...” qəzəli)

Nakam məhəbbətin, ictimai problemlərin ifadəsi (“Leyli və Məcnun” poeması)

 

              

 

YENİ DÖVR ƏDƏBİYYATIMIZIN I MƏRHƏLƏSİ  (XVII –XVIII  ƏSRLƏR)

Xalqın arzu və istəyinin ifadəsi ( “Koroğlu” eposu)

Bağışlamaq ər kişinin işidir. (“Həmzənin Qıratı  aparması”qolu)

Molla Pənah Vaqif. Xalq yaradıcılığının vurğunu.

Ölkənin, elin ağıllı, yaraşıqlı qızı (“Pəri” qoşması)

 

              

 

YENİ DÖVR ƏDƏBİYYATIMIZIN II MƏRHƏLƏSİ ( XIX əsr)

Qasım bəy Zakir. Gözəlliyin tərənnümçüsü, haqqın müdafəçisi

Səmimi duyğuların əksi ( “Badi-səba, mənim dərdi- dilimi...” qoşması)

Mirzə Fətəli Axundzadə. Yeni ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi

Yeniliklə köhnəlik üz-üzə. ( “Hekayəti-müsyö Jordan...”) komediyası

İctimai ədalət arzusu.(“Aldanmış kəvakib”povesti)

Aşıq Ələsgər. Sənətin kamilliyi

Nisgillə qovuşan vətən sevgisi (“Dağlar” qoşması)

Seyid Əzim Şirvani. Ənənənin davamçısı, yeniliyin yaradıcısı.

Musiqiyə, sənətə vurğunluq (“Guş qıl...” müxəmməsi)

Nəcəf bəy Vəzirov. Zəmanəsinin dərdlərinin, problemlərin bilicisi

Həyata keçməyən gözəl arzular (“Müsibəti-Fəxrəddin”faciəsi)

 
Copyright Ədəbiyyat dərsliyi © 2021