MƏKTƏBDƏ ƏDƏBİYYAT FƏNNİ
X sinifdə öyrənilən bədii əsərlər
Bölmələr

******

27.07.2021, 19:01

 X SİNİFDƏ ÖYRƏNİLƏN BƏDİİ ƏSƏRLƏR

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından nümunələr

“Salur Qazan xanın evinin yağmalanması boyu”(ixtisarla)

Nizami Gəncəvi. “İkəndərnamə”(ixtisarla)

Şah İsmayıl Xətayi.”Dəhnamə” (ixtisarla)

Məhəmməd Füzuli. “Məni candan usandırdı”

“Leyli və Məcnun” (ixtisarla)

“Həmzənin Qıratı aparması”(ixtisarla)

Molla Pənah Vaqif. “Pəri”

Qasım bəy Zakir. “Badi-səba mənim dərdi-dilimi ...”

Mirzə Fətəli Axundzadə. “Hekayəti-müsyö Jordan...”(ixtisarla)

“Aldanmış kəvakib”( ixtisarla)

Aşıq Ələsgər. “Dağlar”( ixtisarla )

Seyid Əzim Şirvani. “Guş qıl...”(ixtisarla)

Nəcəf bəy Vəzirov. “Müsibəti-Fəxrəddin”(ixtisarla)

Ismayıl bəy Qutqaşınlı. Rəşid bəy və Səadət xanım

Rəsul Rza. Məndə ixtiyar olsa (sərbəst şeir) 

Seyid Əbdülqasim Nabati. Olasan (ixtisarla)

Z.Marağayı.İbrahim bəyin səyahətnaməsi (romandan parçalar)

L.Tolstoy. Hacı Murad (ixtisarla)

Dünya ədəbityyatından seçmələr

Lüğət

 
Copyright Ədəbiyyat dərsliyi © 2021